fbpx

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEKE

 

§ 1
Definincje

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient; każdy podmiot kupujacy w sklepie.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego oznacza „każdą osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej, objętej niniejszym regulaminem, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.” W tym również rzemieślniczą i handlową.

Sprzedawca – LEKE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Oskara Kolberga 16c/1, 81-881 w Sopocie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000739333, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5851485112, REGON: 380697044, kapitał zakładowy : 5 000,00 zł.

Sklep – sklep internetowy LEKE prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.leke.pl

Dowód zakupu –faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 2018.11.21) i innymi stosownymi przepisami prawa.

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna usluga dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Towar – produkt; oznacza wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży – która zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego oznacza każdą umowę, na mocy, której przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na kupującego własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Umowa zawierana na odległość – oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym (przedsiębiorcą) a kupującym w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron czynności prawnej, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków porozumiewania się na odległość.

 

§ 2
Informacje ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem www.leke.pl z siedzibą w Sopocie.

Sklep należy do spółki LEKE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Oskara Kolberga 16c/1, 81881 w Sopocie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000739333, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5851485112, REGON: 380697044, kapitał zakładowy : 5 000,00 zł.

Do kontaktów z Klientami Sklepu udostępniamy:
e-mail: info@leke.pl oraz pomocniczo, tel.: +48 735 766 756 .

 

§ 3
Ceny towarów i płatność

Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT.

Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • płatność gotówką za pobraniem – należność pobiera kurier dostarczając przesyłkę,
 • płatność przelewem w terminie do 7 dni roboczych,
 • natychmiastowa płatność on-line przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu internetowego.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy podany przez Kupującego na formularzu zwrotu.

 

§ 4
Realizacja zamówienia

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania adresu email ,na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji zamówienia.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty email na adres email podany przy złożeniu zamówienia w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

Czas realizacji zamówienia liczony jest do 3 dni roboczych od chwili:

 • zaksięgowania płatności za zamówienie dla zamówień opłacanych przelewem bankowym
 • od złożenia zamówienia za pobraniem
 • od płatności on-line przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu internetowego

Jeżeli Kupujący złożył jedno zamówienie, a zakupił towary o różnym terminie realizacji, to zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji.

 

§ 5
Dostawa

Zamówienia są nadawane w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia za pobraniem lub dokonania natychmiastowej płatności on-line przelewem lub kartą płatniczą lub od momentu zaksięgowania wpłaty w przypadku zamówienia opłacanego przelewem tradycyjnym.

Termin dostarczenia towaru pod wskazany w zamówieniu adres to czas nadania + czas dostawy.

Czas dostawy na terenie Polski – do 5 dni roboczych w zależności od wybrania sposobu dostawy.

Koszt dostawy na terenie Polski za pomocą „Poczta Polska” wynosi 12,99 zł.

Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem w zależności od kraju według obowiązującej taryfy przewoźnika.

 

§ 6
Prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia fizycznego otrzymania towaru. W tym czasie Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy na piśmie wysłanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Kupujący może skorzystać z gotowego formularza zwrotu (nie jest to obowiązkowe) lub złożyć jednoznaczne oświadczanie na piśmie. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży umowa jest uważana za nieważną.

Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym bez śladów użytkowania wraz z kompletną jego zawartością i metkami, nie później niż w terminie 14 dni od dnia fizycznego otrzymania towaru. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takim przypadku Sprzedawca może domagać się odszkodowania od Kupującego.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”. [z motywu 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]

Jeżeli powyższe zostanie spełnione to Sklep gwarantuje zwrot pełnej kwoty poniesionej przez Kupującego najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Kupującego. Jako Sprzedający zastrzegamy sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru.

Aby skorzystać z prawa zwrotu Kupujący powinien przedstawić dowód zakupu.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Aby zwrócić towar powinieneś :

 1. Wypełnić i dołączyć do paczki „formularz zwrotu” lub pismo.
 2. Starannie zapakować i zabezpieczyć towar tak by nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.
 3. Wysłać za pośrednictwem poczty polskiej lub wybranego kuriera zapakowany towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i dowodem zakupu na nasz adres:

LEKE Sp. z o.o.
Oskara Kolberga 16c/1
81-881 Sopot

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

 

§ 7
Wymiana towaru

Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego towaru w ciągu 14 dni od dnia fizycznego otrzymania produktu. Kupujący może dokonać wymiany towaru na inny w tej samej, wyższej lub niższej cenie. W przypadku wymiany na towar w wyższej cenie, warunkiem wymiany jest dopłata różnicy ceny pomiędzy towarem wymienianym a towarem, na który ma nastąpić wymiana. W przypadku wymiany na towar w niższej cenie Sprzedawca przekaże na wskazane konto bankowe Kupującego różnicę ceny.

Towar wymieniany powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym bez śladów użytkowania wraz z kompletną jego zawartością i metkami, nie później niż w terminie 14 dni od dnia fizycznego otrzymania towaru. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takim przypadku Sprzedawca może domagać się odszkodowania od Kupującego.

Aby skorzystać z prawa wymiany Kupujący powinien przedstawić dowód zakupu.

Jeżeli produkt, na który Kupujący chce dokonać wymiany jest dostępny w Sklepie to Sprzedawca dokona wymiany towaru w przeciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania wysłanego przez Kupującego produktu.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Koszt dostawy na terenie Polski za pomocą „Poczta Polska” wynosi 12,99 zł.

Aby wymienić towar powinieneś:

 1. Skontaktować się z nami telefonicznie lub wysłać email na adres info@leke.pl i poinformować nas o chęci wymiany. Ustalimy czy produkt na który mamy dokonać wymiany jest dostępny w naszym Sklepie.
 2. Wypełnić i dołączyć do paczki „formularz wymiany” lub pismo.
 3. Starannie zapakować i zabezpieczyć towar tak by nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.
 4. Wysłać za pośrednictwem poczty polskiej lub wybranego kuriera zapakowany towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i dowodem zakupu na nasz adres:

LEKE Sp. z o.o.
Oskara Kolberga 16c/1
81-881 Sopot

 

§ 8
Reklamacje

Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

Reklamacje mogą być składane na adres poczty elektronicznej info@leke.pl lub przesyłane na adres Sprzedawcy :

LEKE Sp. z o.o.
Oskara Kolberga 16c/1
81-881 Sopot

Możesz skorzystać z gotowego formularza reklamacji lub samemu dokonać opisu reklamacji która powinna zawierać :

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail
 3. Dowód zakupu reklamowanego towaru.
 4. Informacje i okoliczności dotyczące reklamacji ( opis wady i termin, w jakim została ona stwierdzona ).
 5. W związku z wadą możesz żądać: wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady,lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.
 6. Date wniesienia reklamacji.
 7. Numer konta bankowego.

W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.

W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta niebędącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Na prośbę Sprzedającego Kupujący niezwłocznie odeśle reklamowany towar albo przekaże go osobiście Sprzedawcy. Ma to na celu umożliwienie podjęcia decyzji przez Sprzedającego o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji po dokonaniu oględzin towaru lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę. Przekazany towar winien odpowiadać podstawowym wymaganiom estetycznym.

W przypadku gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Kupującego, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Aby skorzystać z prawa reklamacji towaru Kupujący musi przedstawić dowód zakupu.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru reklamowanego towaru.

 

§9
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Kupujący udostępnia dane osobowe Sprzedającemu w celu realizacji złożonego zamówienia lub/oraz w celu marketingowym (jeśli Kupujący wyraził odrębną zgodę. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji, usuwania swoich danych osobowych oraz inne prawa opisane w Polityce Prywatności.

 

§ 10
Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4.07.2018 i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni poprzez wysłanie na ich adres email powiadomienia o zmianach regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

Sklep gromadzi informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych , używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu internetowego. Wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88